statutul asociatiei romane pentru tehnologii neconventionale


1. Scopul si obiectivele asociatiei

Art.1 Asociatia Romana pentru Tehnologii Neconventionale - ARTN - este o organizatie profesionala de specialisti, autonoma, apolitica, neguvernamentala, independenta si fara scop lucrativ.

Art.2 Asociatia Romana pentru Tehnologii Neconventionale este constituita pe durata nelimitata, are sediul in municipiul Timisoara, Bv. Mihai Viteazul Nr.1 si functioneaza pe baza prezentului statut si a legilor romanesti.

Art.3 Scopul si obiectivele ARTN sunt urmatoarele:

 1. promovarea, activarea si coordonarea in mod organizat a cercetarilor, schimbului de experienta si de informatie pentru aplicarea tehnologiilor neconventionale in Romania si colaborarea cu strainatatea in domeniul tehnologiilor noi;
 2. stimularea specialistilor pentru finalizarea cercetarilorsi valorificarea rezultatelor in domeniul tehnologiilor neconventionale;
 3. organizarea de programe si actiuni pentru asistenta stiintifica a unitatilor economice in domeniul tehnologiilor neconventionale;
 4. sprijinirea invatamantului si calificarii superioare in vederea formarii de noi specialisti in acest domeniu.


2. Forme si mijloace de actiune

Art.4 In vederea atingerii scopului si obiectivelor sale, ARTN initiaza si organizeaza urmatoarele actiuni:

 1. editarea revistei "Tehnologii Neconventionale" pentru publicarea lucrarilor stintifice de specialitate si popularizarea activitatii unitatilor economice si a sistemelor tehnice de profil;
 2. crearea unui sistem complex de informare (banca de date, evidenta bibliografica, standarde, etc) pentru a srijini documentarea specialistilor din Romania;
 3. colaborarea cu ministerele interesate in dezvoltarea si aplicarea tehnologiilor neconventionale;
 4. organizarea de manifestari stiintifice in tara (conferinte, congrese, simpozioane, etc);
 5. organizarea unor relatii internationale:
  • afilieri la asociatii similare din strainatate;
  • schimburi de publicatii;
  • schimburi de specialisti;
  • burse pentru cadrele tinere si pentru studenti;
  • participari la manifestari stiintifice internationale.
 6. organizarea de cursuri postuniversitare de Tehnologii Neconventionale, pentru perfectionarea specialistilor.


3. Membrii asociatiei, drepturi si indatoriri

Art.5 Asociatia Romana pentru Tehnologii Neconventionalese compune din urmatoarele categorii de membri:

 1. membrii titulari - persoane fizice - ingineri, fizicieni, chimisti si alti specialisti cu preocupari in cercetarea fundamentala si/sau aplicativa in domeniul tehnologiilor neconventionale, care cer sa se inscrie, recunosc statutul ARTN si isi achita cotizatia;
 2. membrii colectivi - persoane juridice (asociatii, societati, institute, agenti economici purtatori de sisteme tehnice neconventionale, beneficiari ai acestora, etc), care recunosc statutul ARTN si isi platesc cotizatia de membru colectiv.
 3. membrii asociati - studenti din ultimii doi ani de la sectia de specialitate din invatamantul superior, interesati in activitatea asociatiei.

Art.6 Calitatea de membru se acorda numai pe baza de cerere scrisa, aprobata cu majoritate simpla de catre Biroul Executiv al ARTN. Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Comitetul director prin hotarᱥa a 2/3 din numarul de membri, la propunerea a cel putin 10 membri titulari.

Calitatea de membru de onoare se considera ca titlu onorific pe viata.

Art.7 Membrii au urmatoarele drepturi:

 1. sa ia parte la activitatea asociatiei;
 2. sa aleaga organele asociatiei direct sau prin reprezentare sau sa poata fi ales in acestea;
 3. sa colaboreze la revista "Tehnologii Neconventionale";
 4. sa utilizeze mijloacele de informare si documentare ale aociatiei si orice facilitati create de aceasta pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala;
 5. sa faca parte, in functie de capacitate, din colectivele de cercetare, beneficiind de inlesnirile create de asociatie pentru recompensarea muncii depuse.

Art.8 Membrii ARTN au urmatoarele obligatii:

 1. sa respecte statutul asociatiei;
 2. sa contribuie la realizarea actiunilor asocaitiei;
 3. sa achite la timp taxele si cotizatiile.

Art.9 Calitatea de membru al asociatiei nu este transmisibila.

Art.10 Calitatea de membru al ARTN se pierde in unul din urmatoarele cazuri:

 1. Incalcarea grava a prevederilor statutului;
 2. neplata sistematica (pe durata mai mare de 10 ani) a cotizatiilor;
 3. desfasurarea in cadrul ARTN a unor actiuni politice, contrare intereselor Asociatiei sau straine de scopul si obiectivele ei;
 4. la cererea scrisa a titularului adresata comitetului director.

Hotararea de retragere a calitatii de membru se ia de colectivul local in care acesta activeaza iar contestatiile si confirmarea sunt de competenta Biroului Executiv.

Indiferent de modul in care se pierde calitatea de membru titular, acesta nu poate emite pretentii la despagubiri sau la cote partii din patrimoniul Asociatiei.


4. Organizarea asociatiei

Art.11 Asociatia Romana pentru Tehnologii Neconventionale este organizata pe filiale teritoriale. Numarul minim de membrii titulari pentru constituirea unei filiale este de 12.

Art.12 La infintarea ARTN se constituie filiale in urmatoarele orase: Timisoara, Bucuresti, Iasi, Cluj, Brasov, Sibiu, Galati, Craiova, Oradea, Suceava, Resita, Hunedoara, Baia Mare. Pe masura formarii de colective de specialisti si in alte centre se pot infinta noi filiale.

Art.13 Organele centrale si de conducere ale ARTN sunt:

 1. Conferinta Nationala de Tehnologii Neconventionale;
 2. Comitetul director al ARTN;
 3. Biroul executiv al ARTN;
 4. Comisia de cenzori ARTN.

Art.14 Filialele ARTN sunt conduse de un comitet director de filiala format din 3-5-7 membrii, avand 1 presedinte, 1-2 vicepresedinti, 1 secretar si restul membrii.

Comitetul director de filiala se alege cu votul majoritatii simple in adunarea generala a filialei si cu aprobarea Biroului executiv ARTN.

Art.15

 1. Conferinta Nationala de Tehnologii Neconventionale, CNTN, ca organ conducator al activitatii este constituita din delegati ai filialelor teritoriale si ai membrilor colectivi si se desfasoara in paralel cu manifestarea stiintifica periodica purtand acelasi nume. Fiecare membru colectiv al Asociatiei are dreptul la un delegat la CNTN, imputernicit de organul de conducere al colectivitatii respective.
 2. Normele de reprezentare se stabilesc de catre comitetul director. Conferinta de constituire a asociatiei este formata din participantii la CNTN VI-Timisoara 1993.
 3. c) CNTN se convoaca din 3 in 3 ani de catre comitetul director sau la cererea unui numar de membri titulari reprezent᭤ cel putin 1/3 din numarul total de membri. CNTN se considera legal constituita daca sunt prezentati cel putin ¾ din delegatii alesi.

Art.16 Competenta Conferintei Nationale de Tehnologii Neconventionale:

 1. aproba si modifica statutul asociatiei cu o majoritate de cel putinn doua treimi:
 2. aproba rapoartele de activitate ale comitetului director al ARTN si al comisiei de cenzori, acorda descarcarea de gestiune a comitetului si aproba bugetul asociatiei;
 3. alege comitetul director al ARTN si comisia de cenzori pe o durata de trei ani.

Art.17

 1. Comitetul director al ARTN este format din 1 presedinte, 3 vicepresedinti, 1 secretar general si minimum 21 de membri.
 2. Presedintii filialelor ARTN sunt membri de drept ai comitetului director. Restul membrilor se aleg dintre delegatii filialelor.

Art.18 Competenta comitetului director :

 1. aduce la indeplinire hotararile Conferintei Nationale de Tehnologii Neconventionale;
 2. elaboreaza si supune spre aprobare CNTN a proiectelor planului de activitate si al bugetului Asociatiei;
 3. urmareste indeplinirea planului de activitate al Asociatiei;
 4. acorda calitatea de membru de onoare al ARTN, in conditiile stipulate de Art.6;
 5. organizeaza si convoaca Conferinta Nationala de Tehnologii Neconventionale; pregateste si organizeaza lucrarile organizatorice si cele de desfasurare a manifestarilor stiintifice ocazonate de CNTN;
 6. f) Numeste si revoaca membri Biroului Executiv al ARTN;

Art.19

 1. Biroul executiv al ARTN este organul imputernicit cu activitatea curenta, administrarea patrimoniului si conducerea activitatii economice a Asociatiei.
 2. Componenta Biroului Executiv este formata din presedintele biroului executiv, 3 vicepresedinti, secretarul general, un trezorier si 3-5 membri.

Art.20 Competenta Biroului Executiv:

 1. asigura materializarea masurilor organizatorice intre conferintele nationale succesive; aproba inscrierile, judeca contestatiile si confirma excluderile de membri;
 2. reprezinta economic si juridic Asociatia;
 3. organizeaza personalul permanent al Asociatiei, stabileste salariile si indemnizatiile acestora;
 4. stabileste sarcinile de serviciu si orarul de lucru al angajatilor;
 5. Presedintele Biroului Executiv este reprezentantul legal al Asociatiei, el raspunde de materializarea scopurilor ei, incheie contracte, semneaza corespondenta si raspunde de angajarea morala si economica a ARTN;
 6. Vicepresedintele Biroului executiv colaboreaza cu presedintele si il inlocuieste, in cazul in care acesta este indispensabil sau in cazul in care este delegat. Vicepresedintele nu poate inlocui presedintele biroului executiv in justitie decat in cazul in care este delegat de Biroul executiv ARTN.

Art.21 Secretarul general al Asociatiei raspunde de organizarea personalului salariat, de lucrarile de birou, de evidenta scriptica a activitatii, de activitatea de informare si documentare, precum si de arhiva asociatiei.

Art.22 Trezorierul Asociatiei raspunde de gestiunea financiara si de relatiile legale pentru realizarea planului bugetar.

Art.23 Comisia de cenzori este constituita din 3 membri alesi de CNTN. Ea controleaza gestiunea financiara a Asociatiei si folosirea fondurilor si patrimoniul Asociatiei, intocmind Conferinte Nationale la raport scris asupra contractelor efectuate.

Pentru motive grave comisia de cenzori poate initia propunerea de convocare a CNTN, conform art.15 al. c.


5. Patrimoniul asociatiei, venituri si cheltuieli

Art.24 Patrimoniul ARTN este constituit din totalitatea bunurilor in proprietate, din drepturile si obligatiile corelative.

Art.25 Veniturile ARTN provin din:

 1. taxe de inscriere si cotizatia membrilor, la valori stabilite de Biroul executiv ARTN;
 2. activitati desfasurate pe baza de contract cu ministere, institutii, unitati economice de orice fel;
 3. donatii materiale sau banesti de la persoane fizice sau juridice;
 4. valorificarea publicatiilor Asociatiei (revista, materiale de la manifestari stiintifice, reclame);
 5. taxe de participare la cursuri de specializare, manifestari stiintifice, de la membri individuali sau de la membri colectivi si colaboratori;

Art.26 Cuantumul veniturilor este stabilit de catre CNTN pentru taxe de inscriere si cotizatii si de Biroul executiv in acord cu partenerii pentru celelalte surse.

Art.27 Veniturile ARTN se folosesc pentru:

 1. initierea, organizarea si desfasurarea actiunilor prevazute in planul de activitate, inclusiv cheltuielile de protocol ocazionate de acestea;
 2. organizarea si functionarea structurilor Asociatiei; salarii pentru personalul permanent, cheltuieli de documentare, de birotica, etc;
 3. indemnizatii acordate pentru activitati nepermanente in cadrul colectivelor de cercetare, cursuri, conferinte, schimburi de experienta, etc;
 4. cheltuieli cu deplasarile in interesul Asociatiei, diurne, reprezentare, etc;
 5. cheltuieli de publicitate pentru activitatile Asociatiei;
 6. premii si stimulente pentru membri titulari si, mai ales, pentru membrii asociati (studenti) merituosi;
 7. cheltuieli de reprezentare in relatiile nationale si internationale;
 8. alte cheltuieli gospodaresti si neprevazute.

Art.28 Soldul bugetar la sfarsitul anului se raporteaza in anul urmator.


6. Dispozitii finale

Art.29 Dizolvarea Asociatiei se poate face numai de catre Conferinta Nationala de Tehnologii Neconventionale pe baza aprobarii unei propuneri semnate de cel putin 51 din membrii titulari.

Art.30 Lichidarea patrimoniului si a conturilor financiare ale ARTN se face in conditiile legii de catre Comitetul director al Asociatiei.

Octombrie, 1993.

R O M A N I A

NOTARIATUL DE STAT JUD. TIMIS

T I M I S O A R A


INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. _______


Anul 1993 luna Decembrie ziua 15

In fata mea NOTAR DE STAT, notar Cinca Remus s-a prezentat Nanu Aurel Carol, domiciliat in municipiul Timisoara str. Mihai Viteazul, nr. 10 A, identificat cu B.I. seria X Nr. 087541, eliberat de Militia Timisoara la data de 06.09.1971, care a consimtit la autentificarea prezentului act si a semnat toate exemplarele.

Autentificarea s-a facut in urma cererii verbale depusa de susnumitul in conf. cu art. 4 lit. a si b din Decretul nr. 377/1960_______________________

S-a taxat cu suma de 5922 lei conform chitantei CEC nr. 1947445 din 14.12.1993_____________NOTAR DE STAT

NOTAR

CINCA REMUS.